• Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
  • Κρατήστε το προϊόν μακριά από την φωτιά.
  • Όλες οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται σε καλά αεριζόμενους χώρους.
  • Ο χώρος να μην έχει ρίσκο ανάφλεξης/φωτιάς.
  • Να χρησιμοποιείτε πάντα γάντια κατά την διάρκεια των εφαρμογών.
  • Αποφύγετε την εισπνοή των προϊόντων, χρησιμοποιήστε μάσκα.
  • Κρατήστε το προϊόν μακριά από τα μάτια σας. Αν μπει κατά λάθος στα μάτια σας, ξεπλύνετε προσεκτικά το(τα) μάτι(-α) σας με καθαρό και χλιαρό νερό. Αν τα συμπτώματα δεν υποχωρήσουν, ή για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων (210 7793777) ή με ένα γιατρό (ή οφθαλμίατρο).
  • Παρά το γεγονός ό,τι πολλές επιστρώσεις μας είναι ασφαλείς για χρήση κοντά σε τρόφιμα (food safe), συνιστούμε την αποφυγή επαφής τους με το δέρμα.
  • Αν εφαρμόσετε τις επιστρώσεις με ψεκασμό χρησιμοποιείστε μάσκα Nº6800S με φίλτρο P3, Nº5935 με φίλτρο A2 Nº06915.

Όσοι χρησιμοποιούν επιστρώσεις μας που έχουν αλκόολη-αιθανόλη συνιστούμε να διαβάσουν τις οδηγίες MSDS